سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل (در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴) و عوامل موثر بر آن

ساخت وبلاگ
چکیده : فهرست مطالب فصل اول ۷کلیات پژوهش. ۷۱/۱ مقدمه: ۸۲/۱ طرح مساله: ۸۳/۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۰... با عنوان : سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل (در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴) و عوامل موثر بر آن بخوانید :

فهرست مطالب

 

 

فصل اول ۷

کلیات پژوهش. ۷

۱/۱ مقدمه: ۸

۲/۱ طرح مساله: ۸

۳/۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۰

۴/۱ اهداف تحقیق ۱۱

فصل دوم ۱۳

مبانی نظری تحقیق ۱۳

۱/۲ تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی ۱۴

۲/۲- پیشینه تحقیق ۱۶

ا۱/ ۲/۲ -بیشینه پژوهش های داخلی ۱۶

۲/ ۲/۲- نقد و بررسی پیشینه های داخلی ۲۸

۳/۲/۲- پیشینیه پژوهش های خارجی: ۲۹

۴/ ۲/۲ نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی ۳۷

۳/۲ مبانی نظری تحقیق ۳۸

۱/ ۳/۲  نظریه تسری(spill over theory) 39

2/ 3/2  نظریه هدف گذاری «ادوین لاک» E.A.lock 40

3/ 3/2 نظریه مبادله ۴۱

۴/۳/۲ نظریه نیازها ۴۲

۴/۲ چهارچوب نظری تحقیق ۴۵

۵/۲ مدل تئوریکی تحقیق: ۴۷

فصل سوم ۴۸

روش تحقیق ۴۸

۳/۱ مقدمه ۴۹

۲/۳روش تحقیق: ۴۹

۱/۲/۳: پرسش آغازی: ۵۰

۲/۲/۳ مطالعات مقدماتی و اکتشافی: ۵۱

۳/۲/۳ طرح نظری مسئله تحقیق: ۵۱

۴/۲/۳ ساخت و ارائه مدل تئوریک: ۵۳

۵/۲/۳ تبدل نظریه ها به فرضیه ها: ۵۳

۶/۲/۳ تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنها: ۵۴

۷/۲/۳ تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها ۵۶

۸/۲/۳ آزمون مقدماتی ۶۱

۳/۳ جامعه آماری ۶۱

۱ /۳/۳حجم نمونه: ۶۲

فصل چهارم ۶۵

یافته‌های پژوهش. ۶۵

*تحلیل جداول توزیع فراوانی ۷۲

 

 

 

 

جدول و نمودار ۱-۴ : توزیع پاسخگویان برحسب جنس……………………………………………………………………… ۷۳

جدول و نمودار ۲-۴: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی…………………………………………………………. ۷۴

جدول و نمودار ۳-۴: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی………………………………………………………….. ۷۵

جدول و نمودار ۴-۴: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل ………………………………………………………….. ۷۶

جدول و نمودار ۵-۴: توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سکونت …………………………………………………… ۷۷

جدول و نمودار ۶-۴: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر…………………………………………………………. ۷۸

جدول و نمودار ۷-۴: توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر ……………………………………………………………….. ۷۹

جدول و نمودار ۸-۴: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر…………………………………………………………… ۸۰

جدول و نمودار ۹-۴: توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر………………………………………………………………….. ۸۱

جدول و نمودار ۱۰-۴: توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالکیت منزل…………………………………………………… ۸۲

جدول و نمودار ۱۱-۴: توزیع پاسخگویان برحسب سن……………………………………………………………………….. ۸۳

جدول و نمودار ۱۲-۴: توزیع پاسخگویان برحسب معدل…………………………………………………………………….. ۸۴

جدول و نمودار ۱۳-۴: توزیع پاسخگویان برحسب ترم………………………………………………………………………… ۸۵

جدول و نمودار ۱۴-۴: توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده……………………………………………… ۸۶

جدول و نمودار ۱۵-۴: توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده………………………………………………………… ۸۷

*تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه ………… ۸۸

جدول و نمودار ۱۶-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس…………………………………. ۸۹

جدول و نمودار ۱۷-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری۹۰

جدول و نمودار ۱۸-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه…………………………………….. ۹۱

جدول و نمودار ۱۹-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی………………………………. ۹۲

جدول و نمودار ۲۰-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

جدول و نمودار ۲۱-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی………………….. ۹۵

جدول و نمودار ۲۲-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو…………………………….. ۹۶

جدول و نمودار ۲۳-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه………………….. ۹۷

جدول و نمودار ۲۴-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف……………………………….. ۹۸

جدول و نمودار ۲۵-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی……………………………… ۹۹

*تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه ۱۰۱

جدول  ۲۶-۴ وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی……………………………. ۱۰۱

جدول  ۲۷-۴ وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو………………………………………. ۱۰۲

جدول  ۲۸-۴ وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه……………………………. ۱۰۳

جدول  ۲۹-۴ وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف…………………………………………. ۱۰۴

جدول  ۳۰-۴ وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی……………………………………….. ۱۰۵

*تحلیل رابطه متغیر وابسته « رضایت از تحصیل » با متغیرهای زمینه‌ای دو مقوله‌ای ۱۰۷

جدول ۳۱-۴ تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس………………………………… ۱۰۷

جدول ۳۲-۴ تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی………………….. ۱۰۸

جدول ۳۳-۴ تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی…………………… ۱۰۹

جدول ۳۴-۴ تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سکونت …………….. ۱۱۰

تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه‌ای چند مقوله‌ای ۱۱۲

جدول ۳۵-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی ……………………. ۱۱۲

جدول ۳۶-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل………………………. ۱۱۴

جدول ۳۷-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر……………………. ۱۱۵

جدول ۳۸-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر……………………………. ۱۱۶

جدول ۳۹-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر……………………… ۱۱۷

جدول ۴۰-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر……………………………….۱۱۸

جدول ۴۱-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالکیت منزل………………… ۱۱۹

فصل پنجم ۱۲۱

خلاصه و نتیجه گیری ۱۲۱

منابع و ماخذ ۱۲۷

---------------------------------------------------------------------

فرمت فایل اصلی: word  |حجم: 859 کیلوبایت |تعدادصفحات 135

قیمت: 12.000 تومان


با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل

...
نویسنده : 000 بازدید : 44 تاريخ : جمعه 8 آذر 1392 ساعت: 11:44